Kontakti

Adresa:

48350, Đurđevac, Ul. Grada Vukovara 63

Telefon

+385 48 812 352, + 385 48 280 799

Email:

193@jvp-djurdjevac.hr

Radno vrijeme:

00 – 24, 365 dana u godini!

Spaljivanje korova

Kako sigurno spaljivati korov, suhu travu i drvene ostatke?

Nakon čišćenja potrebno je prikupljeni materijal zbrinuti na siguran način.

Prateći ponašanje nekih građana u posljednjih nekoliko godina, primijećeno je da sve više građana u proljetnom periodu rješavanje biljnih i šumskih ostataka nastoji riješiti spaljivanjem.

Upozoravamo građane da je loženje vatre na otvorenom bez nadzora i loženje vatre u šumama i u blizini šuma vrlo opasno za proširenje požara na druge površine ili za upalu cijele šume. Najčešći uzroci su nekontrolirana spaljivanja biljnih ostataka.

Apeliramo na građane da biljne i šumske ostake nastoje zbrinuti na sljedeći način:

kompostiranjem, zaoravanjem, odvozom na deponij smeća, a ako je to nemoguće na spomenute načine onda da to obave spaljivanjem na siguran način i stalan nadzor za vrijeme i poslije spaljivanja kako se vatra ne bi nekontrolirano proširila.

Na otvorenom prostoru unutar trgovačkih društava i naseljima, kao i na udaljenosti manjoj od 200 metara od naselja, građevina, strnih i drugih žitarica te šuma, loženje otvorene vatre u većem obimu nije dozvoljeno.

Loženje otvorene vatre u svrhu spaljivanja može obavljati samo punoljetna osoba u vrijeme kad nema vjetra i kad su poduzete sve mjere zaštite za sprječavanje širenja požara na okolinu.

Loženje vatre i spaljivanje noću je zabranjeno, osim uskrsne vatre.

Mjere zaštite naspram širenja požara na okolinu obuhvaćaju:

  1. Spaljivanje obavljati pod stalnim nadzorom punoljetne osobe,
  2. Osoba koja obavlja loženje vatre i spaljivanje ne smije se udaljiti od mjesta tako dugo dok se vatra u potpunosti ne ugasi,
  3. Mjesto loženja, odnosno spaljivanja mora se osigurati na način da se okolica mjesta loženja ili spaljivanja očisti, izore ili na drugi način spriječi širenje požara na okolinu,
  4. Širina sigurnosnog pojasa mora biti najmanje 5 metara,
  5. Osoba koja vrši loženje ili spaljivanje mora imati sredstva veze kojima može u slučaju širenja požara pravovremeno pozvati najbližu vatrogasnu postrojbu,
  6. Loženje vatre i spaljivanje većeg obima na površinama većim od jednog hektara može se obaviti samo uz osiguranje vatrogasnog dežurstva postrojbe spremne za istovremeno gašenje i sprečavanje širenja požara.

Ako ste neposredni svjedoci nastanka požara ili nekontroliranog spaljivanja bez nadzora koji bi se mogao proširiti, dužni ste javiti događaj na telefon broj 193 ili po mogućnosti pristupiti gašenju.

Preuzeto sa vatrogasni-portal.com

Skip to content