.

 

                                                 

 

                                                                    O Gradu Đurđevcu

 

            Grad Ðurđevac sa prigradskim naseljima broji danas oko 8 600 stanovnika i prostire se na prostoru od 157 km2 . Prvi pisani tragovi o naselju Ðurđevac odnosno selu Svetog Jurja sežu u daleku 1267. godinu kad se naselje spominje u jednoj darovnici Bele IV, hrvatskog i ugarskog kralja. Tada se spominje naselje i crkva Svetog Jurja s utvrdom koja se nalazila negdje pokraj današnjeg Ðurđevca. Sadašnja utvrda Stari grad, sagrađena je van naselja u močvari zbog obrane od Turaka najvjerojatnije negdje oko 1488. godine. Dao ga je sagraditi pečujski biskup Sigismund Ernušt čijoj je obitelji i pripadao sve do sredine 16. stoljeća. Tokom 16. stoljeća Stari grad je nekoliko puta napadan od strane Turaka, ali nikad nije pao. Jedan od najznaćajnijih turskih napada dogodio se 8. kolovoza 1552 godine, neposredno iza pada Virovitice kada je hrabra posada izdržala sve turske juriše a prema legendi i dugotrajnu opsadu da bi na kraju Turke gađali posljednjim pijetlom iz topa, na osnovu čega su Turci i njihov vođa Ulama Beg zaključili da imaju dovoljno hrane i streljiva za dugotrajnu opsadu, te su odustali od osvajanja grada i zaputili se prema Čazmi. Prema toj Legendi od tada Ðurđevćane zovu Picokima, zbog ispaljenog piceka - pijetla iz topa, koji naziv i danas s ponosom nosimo. Na uspomenu na taj dogaðaj grad Ðurðevac svake godine organizira kulturno - sportsku manifestaciju "Legenda o Picokima", koja traje četrdesetak godina.

 

 

                                                          O vatrogastvu Grada Đurđevca

 

            Prve pisane tragove o vatrogastvu Grada Ðurđevca imamo iz 1880. godine, kada se prvi puta spominje Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac, ali je ono najvjerojatnije osnovano nešto ranije. Društvo uspješno djeluje do I svjetskog rata, uvježbava članstvo i nabavlja potrebnu opremu. Značajniji događaji u radu društva su osnivanje vatrogasne glazbe 1922. godine koja i dan danas aktivno djeluje, kao i stalno nastojanje društva da se izgradi toranj za vježbe kao i vatrogasni dom.

            Prve vlastite prostorije za rad društva, garažiranje opreme kao i toranj za vježbu društvo dobiva 1948. godine kupnjom i adaptacijom privatne zgrade. Ovu zgradu društvo koristi sve do 1963. godine kada počinje gradnja Vatrogasnog doma u centru grada. Isti je dovršen 1965. godine uz pomoć Općine i političkih organizacija sa tri velike garaže i tornjem za vježbu.

            Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina počinju istraživački radovi na pronalaženju nafte i plina na području Podravine što zahtjeva značajnije angažiranje vatrogasaca prilikom ovih aktivnosti. Zahvaljujući otkrivanju većih količina nafte i plina, te davanju usluga zaštite firmi INA-Naftaplin, društvo dolazi do značajnijih sredstava koje koristi za nabavu opreme i rad društva. Uskoro uz prvu cisternu TAM 4500 koja je nabavljena 1963. godine društvo kupuje još jednu cisternu, autoljestvu i kombi vozilo. Sve ove aktivnosti i rad društva uzrokovale su i značajniju promjenu u samoj organizaciji društva. Tako je tokom 1975. godine osnovano stalno dežurstvo u društvu i oformljena profesionalna jezgra od 5 profesionalnih vatrogasaca koja je do 1980. godine došla do brojke od 12 vatrogasaca.

 

 

                                                      Profesionalna vatrogasna postrojba

 

            Profesionalna vatrogasna postrojba osnovana je 1.rujna 1980. godine pod nazivom Centar za zaštitu od požara općine Ðurđevac sa ukupno 30-tak profesionalnih vatrogasaca, na traženje INE-Naftaplina i Jadranskog naftovoda (tada Jugoslavenski naftovod). Isti preuzima profesionalne vatrogasce Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac i zapošljava nekolicinu novih.

            Profesionalna postrojba od 80-tih godina nadalje vrlo uspješno surađuje i vrši osiguranje najznačajnijih Naftaplinskih postrojenja u Podravini, sa šest plinskih stanica i Centralnom plinskom stanicom u Molvama sa 40-tak aktivnih bušotina koje se prostiru na prostoru đurđevačke Podravine i površini od 250 km2.. Također je uspješna suradnja sa firmom "JANAF-a" i njihovim Terminalom u Virju.

            Zbog kroničnog nedostatka financijskih sredstava u proračunu Općine i velikim potrebama za nabavom novih vozila i opreme, traže se dodatna osiguranja van našeg područja, tako da od 1983. do 1997. godine osiguravamo najznačajnije postrojenje Naftaplina, degazilonažu "Etan" Ivanič Grad. Zahvaljujući svim navedenim aktivnostima Vatrogasna postrojba se financira u navedenom vremenskom periodu, sredstvima vlastite djelatnosti i do 80% od kojih se značajan dio koristi za nabavu novih vozila i druge opreme, tako da se do sredine 90-tih godina došlo do brojke od 15 vatrogasnih vozila, razne namjene.

            S obzirom da je već sredinom 80-tih godina garažni prostor u starom Vatrogasnom domu bio premalen vrše se pripreme za gradnju novih prostora u industrijskoj zoni Ðurđevca. Gradnja započinje 1989. godine, ali je zbog društvenih promjena obustavljena kada se ponovno nastavlja u jesen 1991. godine u vrijeme najvećih ratnih razaranja Hrvatske. Zgrada Postrojbe je konačno dovršena i useljena u rujnu 1994. godine i to je ova zgrada u kojoj se sad nalazimo.  Tokom 1993. godine dolazi u Republici Hrvatskoj do preustroja vatrogastva i ukidaju se dotadašnji Centri za zaštitu od požara općina i osnivaju Vatrogasne postaje pod neposrednom, nadležnošću MUP-a RH.

            Danas Vatrogasna postrojba zapošljava ukupno 30 vatrogasaca - profesionalaca i ima na raspolaganju vozni park od 13 vozila različite namjene čiji je starosni vijek u prosjeku manji od 6 godina. Pokriva područje grada Ðurđevca i 7 susjednih općina sa približno 25 000 stanovnika i površinom od 500 km2 . Godišnje ima 200-300 intervencija različitih vrsta od čega oko stotinjak požara.

 

                       

                                                   Javna vatrogasna postrojba danas:

 

            Javna vatrogasna postrojba Đurđevac je javna ustanova u vlasništvu Grada Đurđevca i općina Virje, Kloštar Podravski, Kalinovac, Molve, Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Novo Virje, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

 

  

            Sjedište Postrojbe je na adresi: Ulica grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac 

 

  

            Osnivači i vlasnička prava:

 

            Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju osnivači Postrojbe su Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca i Općinska poglavarstva općina koje su svoja osnivačka prava stekla potpisivanjem Sporazuma i podijelila na sljedeći način:

       

      Grad Đurđevac--------------------------------69,40%

      Općina Virje-----------------------------------10,70%

      Općina Kloštar Podravski---------------------5,08%

      Općina Kalinovac------------------------------4,88%

      Općina Molve-----------------------------------4,05%

      Općina Ferdinandovac-------------------------2,97%

      Općina Podravske Sesvete---------------------1,84%

      Općina Novo Virje-----------------------------1,08%.

 

 

 

                                                       Upravno vijeće Postrojbe:

 

            Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 5 članova.

            Članove Upravnog vijeća imenuju: 

               3 člana – Gradsko vijeće Grada Đurđevca,

               1 člana - imenuju radnici Vatrogasne postrojbe,

               1 člana – imenuju sve ostale općine osnivači na način da svaka općina – osnivač – prema redoslijedu navedenom u članku 2. Statuta određuje svog predstavnika u Upravnom vijeću s mandatom od godinu dana.

 

                                                               Zapovjednik Postrojbe:

 

            Zapovjednik postrojbe je poslovodni i stručni voditelj Vatrogasne postrojbe i tu dužnost s mandatom od četiri godine obnaša Mladen Jakupčić.Trenutnu dužnost do povratka zapovjednika obnaša V.D. ravnatelj - zapovjednik Matija Markešić. Dužnost zamjenika zapovjednika s mandatom također od četiri godine obnaša Marijan Kicivoj.

 

 

                                                                Djelatnost Postrojbe.

 

             Djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama. Pored gore navedenih poslova Postrojba je registrirana i za poslove:

  •                                      • servisiranja vatrogasnih aparata,
  •                                      osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova,
  •                                      osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od  požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,
  •                                      obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost,

           

          Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94), Postrojba je razvrstana u “VRSTU 2” s obzirom da ima od 21-33 zaposlena vatrogasca. Ovakva brojčana popunjenost omogućuje nam, da imamo smjene popunjene s 5 vatrogasaca u Đurđevcu, tri vatrogasca za potrebe firme INA-Naftaplin, Pogon Molve i četiri vatrogasca za potrebe Jadranskog naftovoda Terminala Virje. Istovremeno u prvoj smjeni imamo konstantno servisera vatrogasnih aparata, operativnog radnika za tehniku, opremu i preventivu, upravnu strukturu (zapovjednika, zamjenika, voditelja administrativnih i knjigovodstvenih poslova i referenta za kadrovske i opće poslove).

            Zbog nedostatka sredstava u Proračunu Grada Đurđevca i nedostatnih sredstava iz Minimalnih financijskih standarda i dalje kao i dosadašnjih četrdesetak godina vršimo dodatna osiguranja za potrebe Janaf-a Terminala Virje i INA-Naftaplina, Pogona Molve. Upravo zahvaljujući sredstvima vlastite djelatnosti Postrojba je uspjela nabaviti najsuvremeniju vatrogasnu opremu i vozila kao i održavati svu opremu i zgradu na zadovoljavajući način.

 

 

 

 

Organizacijska shema Postrojbe